Giới Thiệu » Nguồn nhân lực

Trần Minh Chí

Chủ tịch HĐTV - Tổng Giám Đốc        .


Bùi Văn Dũng
Cố Vấn HĐTV

Lâm Thị Xuân Đào
Phó Tổng Giám Đốc Thường Trực

Phạm Công Sơn
Phó Tổng Giám Đốc Dự Án

Đào Thị Kim Hằng
Trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán

Trang : 1
^ Quay lại đầu trang