Giới Thiệu » Nguồn nhân lực

Trần Minh Chí
Chủ tịch HĐTV
Tổng Giám Đốc

Thái Ngọc Dung
Ủy viên thường trực HĐTV

Bùi Văn Dũng
Giám đốc Nhân sự

Lê Nguyễn Duy Nhân
 Giám đốc Phát triển Kinh doanh

Nguyễn Lưu Đôn
TP. Quản lý dự án

Đặng Xuân Hồ
TP. Kế hoạch Đầu tư

Kiều Xuân Nhã
Trợ lý Chủ tịch HĐTV

Lâm Thị Xuân Đào
TP. Tài chính Kế toán

Liêu Kiện Toàn
PP. Quản lý Dự án

Phạm Công Sơn
GĐ Công ty Phú Quốc Trần Thái

Trang : 1
^ Quay lại đầu trang