-    Chiều dài tuyến: 5.772m

-    Công suất thiết kế:  2.000 khách/giờ