Kế hoạch phát triển trong năm 2015: Lập và xin phê duyệt đồ án quy hoạch 1/500 (112ha).