Bảng cân đối sử dụng đất toàn khu     
STT Thành phần đất Diện tích (ha)
Tỷ lệ (%)
1 Đất trồng rừng tự nhiên 
968,02 86,24 2
2 Đất khai thác dịch vụ du lịch
112,00 9,98
3 Kênh bao, mặt nước
42,50 3,78
  Tổng cộng
1.112,52 100,00
                        
Các phân khu chức năng chính của dự án: