DỰ ÁN ĐƯỢC CHIA THÀNH CÁC KHU CHỨC NĂNG CHÍNH SAU: