Các căn hộ thuộc lô J, dự án KDC Nam Rạch Chiếc
Các căn hộ thuộc lo N, dự án KDC Nam Rạch Chiếc
Một trong hai khu nhà 18 tầng thuộc lô J