Vườn ươm 1 tháng tuổi, cho dự án trồng 3.000ha năm 2012

Vườn cây cao su 3 năm tuổi 

Vườn cây cao su được 4 năm tuổi

Vườn cao su 5 năm tuổi

Vườn cao su 5 năm tuổi

Vườn cao su 5 năm tuổi

 

Trụ sở văn phòng mới của Trần Thái tại Campuchia