1. Kết quả năm 2009 – 2010:

2. Kết quả thực hiện 2011:

3. Kết quả thực hiện 2012:

4. Kết quả thực hiện năm 2013:

5. Kết quả thực hiện năm 2014: