1. Các công việc đã thực hiện:

2. Kế hoạch triển khai: