Theo quyết định phê duyệt 1/500, khu Dân cư Trần Thái phân làm 8 khu. 

Về chức năng, gồm có:     

Cơ cấu sử dụng đất: